logo Pensioen-coaching

Blogsectie

Ons vak is altijd in beweging. In onze blog's schrijven wij over ons vak pensioenen, leggen we zaken helder uit en geven wij onze mening. Allerlei van belang zijnde onderwerpen komen aan bod. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan even contact met ons op!


Het nieuwe pensioencontract

Pensioenakkoord   /   01 december 2020   /  A+ | a-
De wijziging in het nieuwe pensioenstelsel omschreven als 'Het nieuwe contract' gaat over de pensioenen bij de (verplicht gestelde) pensioenfondsen. Ongeveer 4,8 miljoen van de werknemers in Nederland bouwt pensioen op bij zo'n bedrijfstakpensioenfonds. Dit raakt dus heel veel werkgevers en werknemers in Nederland.In dit blog nemen we je mee in de wijzigingen die dit met zich meebrengt. Want er veranderd nogal wat. In het nieuwe pensioencontract verdwijnt namelijk de 'garantie' en gaat de pensioenopbouw in een premieregeling verder met een premie (inleg, budget) die voor jong en oud gelijk is.

Er bestaan straks nog maar twee typen contracten:
  1. De verbeterde premieregeling
  2. Het nieuwe pensioencontract
De verbeterde premieregeling
De verbeterde premieregeling kennen we al. Dit zijn de nu al bestaande beschikbare premieregelingen, waarin de afgelopen jaren het een en ander verbeterd is. Een voorbeeld daarvan is doorbeleggen na pensioendatum. Middelloon- en eindloonregelingen met (min of meer) gegarandeerde pensioenuitkeringen zijn straks niet meer toegestaan. In beide nieuwe contracten is de beschikbare premie het uitgangspunt. Er komt een maximaal fiscaal toegestane pensioenpremie waarvan de hoogte ligt tussen de 30 en 33%. Deze premie is leeftijdsonafhankelijk, dus voor alle werknemers hetzelfde.

Het nieuwe pensioencontract
Vanaf 2026 zijn middel- eindloon regeling verleden tijd. De toezegging/ garantie van straks een concreet bedrag per jaar ontvangen wordt in het nieuwe systeem losgelaten. In plaats daarvan krijg je recht op een jaarlijkse premie die in een persoonlijke pensioenspaarpot gaat. Die spaarpot groeit door beleggingen en wordt op de pensioendatum omgezet in een jaarlijkse uitkering. Het nieuwe pensioencontract heeft de volgende kenmerken:
  • In het nieuwe systeem wordt gesproken over verwachtingen. Er is geen sprake meer van aanspraken, rekenrente en dekkingsgraden.
  • Het gehele vermogen binnen een pensioenregeling wordt collectief belegd; binnen dit collectief heb je als deelnemer een eigen pensioenpotje.
  • Naast het collectief vermogen komt er een zogenaamde solidariteitsreserve. Deze zorgt ervoor dat risico’s volgens duidelijke en evenwichtige regels over leeftijdsgroepen worden gedeeld. Financieel slechte jaren worden hierdoor gecompenseerd door goede jaren en kunnen worden gedempt met de solidariteitsreserve.
  • In het nieuwe pensioencontract wordt uitgegaan van een uniform voorgeschreven projectierendement-methode. De projectiemethode bepaalt welke pensioenuitkering in de toekomst naar verwachting kan worden verstrekt, rekening houdend met verschillende scenario’s (goed, verwacht en slecht weer).
  • De premie wordt vastgesteld en getoetst door sociale partners.
  • In de communicatie wordt vooraf wordt duidelijk gemaakt dat de hoogte van het pensioen een verwachting betreft.
  • Deelnemers ontvangen een levenslange pensioenuitkering. Deze uitkering kan in hoogte fluctueren.
Evenwichtige overgang
Er komt een wettelijk transitiekader. Dit kader vereist maatwerk op het niveau van de pensioenregeling of van de pensioenuitvoerder. De bedoeling is dat de overstap naar een nieuw contract kostenneutraal is.
Iedere werkgever wordt wettelijk verplicht een transitieplan op te (laten) stellen. Het transitieplan bevat de keuze voor één van beide nieuwe contracten en informatie over hoe wordt omgegaan met bestaande rechten en aanspraken.


Bestaande pensioenrechten
Bestaande rechten worden in beginsel omgezet naar het nieuwe contract (“invaren”). Deelnemers en gepensioneerden krijgen geen individueel bezwaarrecht. Er komt een collectief bezwaarrecht voor het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan van het pensioenfonds. 
Indien sociale partners niet tot overeenstemming komen over arbeidsvoorwaardelijke aspecten inzake het invaren, dan kan een onafhankelijke transitiecommissie worden ingeschakeld. Deze commissie wordt landelijk ingesteld voor de periode 2022-2026 en speelt een rol als mediator en heeft uiteindelijk een (bindend) adviserende rol.


En wat betekent dat voor mij?
De komende jaren zijn er voor veel deelnemers grote wijzigingen in hun pensioenregeling. Iedereen gaat uiterlijk op 1 januari 2026 pensioen opbouwen op basis van een nieuw pensioensysteem. Voor deelnemers in een pensioenfonds komt daarbij nog het besluit tot invaren van reeds opgebouwde en ingegane pensioenen in het nieuwe pensioencontract.

Wat vinden wij hiervan?
De overgang naar een nieuw pensioenstelstel is ambitieus en veelomvattend. Pensioenfondsen staan voor een grote uitdaging. Samen met sociale partners zal immers moeten worden besloten welk type contract het meest passend en wenselijk is en welke keuzes er binnen dit contract gemaakt worden. De overheid en sociale partners hechten er grote waarde aan, dat de huidige verplichtstelling kan blijven bestaan. De switch van een gegardandeerd pensioen, een gegarandeerd bedrag per jaar na pensionering naar een ander systeem is veelomvattend voor iedereen. Tijdige, duidelijke en transparante communicatie hierover met de deelnemers is hierbij essentieel.

Voor werkgevers die al een bestaande beschikbare premieregeling hebben, zijn de wijzigingen minder ingrijpend. Voor bestaande premieregelingen is de gekozen oplossing een langere overgangsperiode waarin werkgevers ervoor kunnen kiezen om bestaande deelnemers in de huidige premieregelingen te houden. Voor nieuwe deelnemers geldt dat zij uiterlijk 1 januari 2026 een leeftijdsonafhankelijke premie dienen te ontvangen. Een werkgever heeft in dat geval dus twee verschillende pensioenregelingen. Dit zorgt voor meer administratie en maakt de situatie complexer en lastiger bij te houden. Ook hierover is communicatie belangrijk.

 
Top
Bel of mail ons!