logo Pensioen-coaching

Blogsectie

Ons vak is altijd in beweging. In onze blog's schrijven wij over ons vak pensioenen, leggen we zaken helder uit en geven wij onze mening. Allerlei van belang zijnde onderwerpen komen aan bod. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan even contact met ons op!


Top 5 vragen van Werkgevers over het Pensioenakkoord!

Pensioenakkoord   /   08 april 2021   /  A+ | a-

Top 5 vragen van Werkgevers over het Pensioenakkoord!

Via onze lezing, onze blogs, nieuwsflitsen en gesprekken met werkgevers, krijgen we steeds meer vragen over het pensioenakkoord. Het begint door te dringen dat er iets staat en gaat te gebeuren. De 5 meest gestelde vragen bespreken we hier. En nog steeds geldt, dit zijn algemene vragen. Over pensioenfondsen, regelingen bij een commerciele pensioenuitvoerder, garantieregelingen, middelloonregelingen, alles zit erbij. Jouw vraag niet? Heb jij een vraag die er niet bij staat? Stel hem dan aan ons!

Top 5 Vragen van de werkgever over het Pensioenakkoord!
 

Het pensioenakkoord: wat houdt het verplichte transitieplan voor mij als werkgever in?

De werkgever is verplicht om een transitieplan op te (laten) stellen. Dit plan is onderdeel van het instemmingsverzoek dat voor wijziging van de bestaande regeling naar een premieregeling met een vaste pensioenbijdrage moet worden voorgelegd aan de werknemersvertegenwoordiging.


Het transitieplan moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:
  • Het gekozen pensioencontract en welke vaste pensioenbijdrage gaat gelden.
  • Informatie over hoe wordt omgegaan met al opgebouwde pensioenen en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen.
  • Een overzicht van de effecten per leeftijdscohort van de overstap op een (nieuwe) premieregeling met leeftijdsafhankelijke pensioenbijdrage.
  • De gemaakte afspraken over adequate compensatie voor deze cohorten.
  •  Een financieringsplan voor de compensatie. Hierin wordt voor elk van de in het pensioenakkoord genoemde bronnen inzichtelijk gemaakt in welke mate die ingezet worden.
  •  

Sluit het nieuwe pensioenstelsel beter aan op de veranderende arbeidsmarkt?

Mensen die nu in een andere sector gaan werken, kunnen hun pensioen straks gemakkelijker meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Het nieuwe stelsel met premieafhankelijke opbouw past daardoor beter bij de huidige arbeidsmarkt, waarin mensen vaker dan voorheen van baan veranderen. Daarnaast wordt het nabestaandenpensioen gestandaardiseerd. Dat zorgt ervoor dat er minder risico’s zijn voor het nabestaandenpensioen wanneer iemand van baan wisselt.
 

Moet al rekening gehouden worden met het pensioenakkoord als er afspraken gemaakt worden over een nieuwe cao of bij een verlenging van het pensioencontract?

Dat is nog niet goed mogelijk. Er is een consultatieronde geweest naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen en er kunnen nog zaken aangepast worden. Er komen overgangsregelingen, compensatieregelingen enzovoorts voor de overgang naar het nieuwe systeem. Oudere werknemers worden bijvoorbeeld gecompenseerd voor de introductie van een gelijkblijvende premie, de zogenoemde flatratepremie. Hierover moeten straks afspraken worden gemaakt.
 

Moet ik mijn werknemers al over het pensioenakkoord informeren?

Het is nog niet mogelijk medewerkers te vertellen wat het nieuwe pensioenstelsel precies voor hen betekent. Wel is duidelijk dat de uitkering voortaan meebeweegt met de ontwikkelingen op de financiële markten. In positieve en in negatieve zin. Uiteindelijk wordt daarmee een beter resultaat beoogd. Voor medewerkers die nu al een beschikbare premieregeling (dc-regeling) hebben, wordt de beschikbaar te stellen premie (op termijn) leeftijdsonafhankelijk. Medewerkers kunnen hierover al over geïnformeerd worden. In de situatie dat er nieuwe regelingen gesloten worden, nemen we de rekensystematiek al mee voor wat betreft het opbouwgedeelte van de pensioenregeling.
 

Wat is de pensioenambitie in het nieuwe stelsel?

In de uitwerking van het pensioenakkoord is onverkort de doelstelling gebleven dat werkenden in 40 jaar tijd een pensioen (AOW + bedrijfspensioen) moeten kunnen opbouwen dat neerkomt op 75 procent van het gemiddeld genoten loon tijdens die 40 jaar. Pensioendeelnemers krijgen zelf elk jaar een overzicht van hun te verwachten pensioen.
 

En wat vinden wij?

Wij vinden het echt vooruitstrevend dat deze vragen al op ons afkomen. Voel je niet bezwaard als je geen vragen hebt nu. In onze jaarlijkse Pensioen APK komt het zeker aan de orde. De belangrijkste boodschap is en blijft dat de essentie van de pensioenregeling gaat veranderen. Voor iedereen!
 
Top
Bel of mail ons!